papierfirmowyprogramopenspaceprelegencimaterialynaszaedukacjagalerie

MODERATORZY

 

Bożena Będzińska-Wosik

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 81 im. Bohaterskich Dzieci Łodzi  ?  pierwszej "budzącej się szkoły" w Polsce, pasjonatka neurodydaktyki.

Principal of the Brave Children of Łódź Primary School no. 81 – the first “awakening school” in Poland, neurodynamics aficionado.
naszaedukacjaOK male1 Moderator obszaru Budzące się szkoły. Moderator of the Awakening Schools area.

Marcin Bruszewski

Wiceprezes Zarządu Fundacji Social Wolves, współtwórca olimpiady "Zwolnieni z teorii", Laureat stypendium im. Lesława A. Pagi, członek Zespołu ds. Strategii przy Minister Edukacji Narodowej.

Vice President of the Management Board of the Social Wolves Foundation, co-creator of the Exempt from Theory contest, Laureate of Lesław Paga scholarship, member of the Strategy Team by the Minister of National Education.
naszaedukacjaOK male1 Moderator obszaru Kompetencje przyszłości. Moderator of the Competences of the Future area.

Wojciech Dudziak

Inicjator akcji Rewolucja w edukacji, współautor Paktu dla Nauki, członek Zespołu ds. Strategii przy Minister Edukacji Narodowej.

Initiator of the action Revolution in education, co-author of the Pact for Science, member of the Strategy Team by the Minister of National Education.
naszaedukacjaOK male1 Koordynator projektu Nasza edukacja. Coordinator of the Our Education project.

Zofia Grudzińska

Nauczyciel języka angielskiego, członek sekcji Autonomia ucznia w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Nauczycieli Języka Angielskiego IATEFL-PL, zajmuje się też wsparciem psychologicznym.

A teacher of English, member of the Special Interest Group Learner Autonomy and Teacher Development in the International Association of Teachers of English as a Foreign Language IATEFL-PL, also deals with psychological support.
naszaedukacjaOK male1 Moderator obszaru Ocenianie i egzaminowanie. Moderator of the Assessment and Examinations area.

Grażyna Kilbach

Nauczyciel muzyki i zajęć artystycznych, członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Edukacji i Animacji Muzycznej oraz Federacji Stowarzyszeń Nauczycielskich; współautorka nowej podstawy programowej w zakresie muzyki.

A teacher of music and art classes, member of the Polish Association for Music Education and Animation and the Federation of Teachers' Associations; co-author of the new core curriculum for music.
naszaedukacjaOK male1 Moderator obszaru Nauczyciele. Moderator of the Teachers area.

Aneta Korzeniowska

Polonistka, zaangażowana w projekt: Akademia Przywództwa Liderów Oświaty, realizowany przez Fundację Humanites - Sztuka Wychowania.

A teacher of Polish, connected to the Humanites Foundation, engaged, among others, in the project of APLO – Academy of Educational Leadership.
naszaedukacjaOK male1 Moderator obszaru Przywództwo w edukacji. Moderator of the Educational Leadership area.

Wojciech Kreft

Psycholog, doradca zawodowy, trener, Przewodniczący Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP.

A psychologist, career counsellor, trainer, Chairman of the Association of the School and Career Counsellors of the Republic of Poland.
naszaedukacjaOK male1 Moderator obszaru Wizja i rola szkoły w XXI wieku. Moderator of the Vision and Role the School in the 21st Century area.

Daria Nożyńska

Członek Fundacji Social Wolves, laureatka konkursu Prezydent m.st. Warszawy za najlepszy projekt z zakresu edukacji kulturalnej, mentor olimpiady Zwolnieni z teorii.

Member of the Social Wolves Foundation, laureate of the contest of the Mayor of the Capital City of Warsaw for the best project in cultural education, mentor of the contest Exempt from Theory.
naszaedukacjaOK male1 Moderator obszaru Kompetencje przyszłości. / Moderator of the Competences of the Future area.

Andrzej Okurowski

Radny Gminy Grodzisk Mazowiecki, były Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim.

Councillor in the Gmina of Grodzisk Mazowiecki, former Principal of School Complex no. 1 in Grodzisk Mazowiecki.
naszaedukacjaOK male1 Moderator obszaru Samorządy a edukacja. Moderator of the Local Government and Education area.

Elżbieta Piotrowska-Gromniak

Założyciel i prezes Stowarzyszenia Rodzice w edukacji, lider środowisk rodzicielskich w Polsce, członek Zespołu ds. Strategii przy Minister Edukacji Narodowej.

Founder and president of the Association Parents in Educationleader of parent organisations in Poland, member of the Strategy Team by the Minister of National Education.
naszaedukacjaOK male1 Moderator obszaru Rodzice i kapitał społeczny. Moderator of the Parents and Social Capital area.

Małgorzata Piotrowska-Skrzypek

Prezes Federacji Stowarzyszeń Nauczycielskich i wiceprezes Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Francuskiego w Polsce, wykładowca w Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu warszawskiego.

President of the Federation of Teachers' Organisations and Vice President of the Associations of Teachers of French in Poland, lecturer at the Centre for Foreign Language Teacher Training and European Education of the University of Warsaw
naszaedukacjaOK male1 Moderator obszaru Nauczyciele. / Moderator of the Teachers area.

Katarzyna Płaza

Specjalista ds. public relations w Stowarzyszeniu Rodzice w Edukacji, koordynator projektów edukacyjnych w Fundacji Edukacja na NOWO.

Public Relations expert in the Association Parents in Education, coordinator of educational projects at the EDUCATION@FRESH Foundation.
naszaedukacjaOK male1 Moderator obszaru Rodzice i kapitał społeczny. Moderator of the Parents and Social Capital area.

Anna Stokowska

Specjalistka ds. otwartej edukacji w Centrum Cyfrowym. Koordynowała projekty w Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz w Fundacji im. Stefana Batorego.

Open education expert at the Digital Centre. She has coordinated project at the Centre for Citizenship Education and the Stefan Batory Foundation.
naszaedukacjaOK male1 Moderatorka obszaru Nowoczesne technologie w edukacji. Moderator of the Modern Technologies in Education area.

Marzena Żylińska

Ekspertka w zakresie neurodydaktyki oraz metodyki, autorka książki Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi, członek Zespołu ds. Strategii przy Minister Edukacji Narodowej.

Expert on neurdynamics and methodology, author of the book Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi (Neurodydactics. Brain-friendly Teaching and Learning), member of the Strategy Team by the Minister of National Education.
naszaedukacjaOK male1 Moderator obszaru Budzące się szkoły. Moderator of the Awakening Schools area.

 

PRELEGENCI

 

Mariusz Budzyński

Dyrektor merytoryczny Instytutu Tutoringu Szkolnego oraz Autorskich Liceów Artystycznych i Akademickich „ ALA”, autor koncepcji szkół eksperymentalnych „ALA”, twórca koncepcji Szkolnego Tutoringu Wychowawczo-Rozwojowego, inicjator i opiekun merytoryczny w programie wdrażania tutoringu wychowawczego i rozwojowego we wrocławskich gimnazjach i liceach publicznych, tutor i coach Szkoły Liderów PAFW, tutor i trener ITS.

Content director at the Institute of School Tutoring and Artistic and Academic Secondary Schools "ALA", initiator of the concept of experimental schools "ALA", the creator of the concept of School Educational-Developmental Tutoring, initiator and content supervisor of the implementation of the educational and development tutoring in public lower secondary schools and high schools in Wroclaw, tutor and coach at the School for Leaders PAFF, ITS tutor and coach.

Bogusław J. Feder

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, stypendysta: Funduszu Pomocy Niezależnej Kulturze i Literaturze Polskiej, San Francisco State University, George Washington University (East Central European Scholarship Program Przywództwo i Edukacja), założyciel Fundacji Akademia Liderów, ekspert w dziedzinie przywództwa i przedsiębiorczości.

Holder of PhD in humanities in the field of pedagogics, holder of the scholarships of the Independent Culture and Polish Literature Assistance Fund, San Francisco State University, George Washington University (East Central European Scholarship Leadership and Education Program), founder of the Academy of Leaders Foundation, expert on leadership and entrepreneurship.

Jolanta Gałecka

Ekspert edukacji w Young Digital Planet, promotor nowego podejścia do procesu uczenia się i nauczania. Zajmuje się badaniami naukowymi, trendami w edukacji, rozwojem człowieka i psychologią.

Education expert at Young Digital Planet, promoter of a new approach to learning and teaching. She works on research, trends in education, human development and psychology.

Anna Gapińska

Absolwentka Wydziału Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, metodyk, pracownik Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu, nauczyciel z wieloletnim doświadczeniem w praktycznym nauczaniu języka angielskiego oraz kształceniu nauczycieli. Zaangażowana w badania naukowe nad strategiami komunikacyjnymi i strategiami uczenia się języków obcych, uczestniczka projektu Entuzjaści Edukacji.

Alumnus of the Faculty of English Studies of the Adam Mickiewicz University in Poznań, methodology specialist, employee of the Mieszko I College of Education and Administration in Poznań, teacher with years of experience in the practical teaching of English as well as in teacher training. Involved in research on communication strategies and approaches to foreign languages learning. Participant of the Education Enthusiasts project.

Mirosław Grewiński

PPolityk społeczny, profesor nadzwyczajny i prorektor w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie, prezes Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, członek Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ds. Stopni Specjalizacji Zawodowej Pracowników Socjalnych przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, a także autor, współautor i redaktor ponad 200 publikacji naukowych.

Social politician, Associate Professor and Vice-Rector of the Janusz Korczak Pedagogical university in Warsaw, President of the Association of the Common Knowledge, Member of the Board of the Polish Society for Social Policy, Member of the Central Examination Board for the Degree of Specialization of Professional Social Workers, author, coauthor and editor of over 200 scientific publications.

Grzegorz Gądek

Prezes Zarządu Fundacji Skwer Sportów Miejskich, laureat nagrody British Council Young Creative Entrepreneur w kategorii design, były dyrektor ds. rozwoju grupy Sport.pl i szef biura projektowego segmentu internet Agora S.A., prywatnie deskorolkowiec.

Chairman of the Board of City Games Square, winner of the British Council’s Young Creative Entrepreneur Award in the category of design, the former director of development in Sport.pl media group, head of project office of the Internet segment of Agora SA, privately an avid skateboarder.

Urszula Jędrzejczyk

Nauczyciel dyplomowany edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie. Absolwentka studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim, na kierunku mentorzy kulturowi), przewodnicząca szkolnego zespołu nauczycieli ds. cudzoziemców, autorka programu edukacyjnego Przygotowanie do życia w społeczeństwie wielokulturowym.

Certified teacher of early primary school education at Lotników Polskich Primary School No. 31 in Lublin. Graduate of postgraduate studies at Jagiellonian University (Faculty of Cultural Mentors), chairwoman of the school teachers’ workgroup for foreigners, the author of the educational program Preparation to life in multicultural society.

Katarzyna Kieszkowska

Magister lingwistyki stosowanej, były pracownik naukowy Instytutu Lingwistyki Stosowanej oraz Uniwersyteckiego Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Francuskiego Uniwersytetu Warszawskiego, wieloletni metodyk, nauczyciel i trener. Zarządza firmą szkoleniową Lang LTC i działa społecznie w branży edukacji językowej. Tworzyła politykę kształcenia językowego w wielu szkołach w Polsce, jest członkiem zespołu ds. Strategii przy Minister Edukacji Narodowej oraz Przewodniczącą Rady Fundacji Edukacja na NOWO.

Holder of the MA in Applied Linguistics, former research worker at the Institute of Applied Linguistics and at the University College of French Language Teacher Education of University of Warsaw, long time methodologist, teacher and coach. Manages language training company Lang LTC and works socially in the field of language education. She created policies of language education in many schools in Poland, member of the strategy workgroup affiliated to the Ministry of National Education and Chairwoman of the Board of Edukacja na NOWO Foundation.

Krzysztof Konarzewski

Pedagog, profesor nauk humanistycznych, wykładowca Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w latach 2009–2010.

Educator, professor of humanities, lecturer at Holy Cross University in Kielce, director of the Central Examination Board in 2009–2010.

Marta Kotarba-Kańczugowska

Pedagog, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Małego Dziecka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, teoretyk i praktyk metodyki wczesnego nauczania języków obcych. Interesuje się innowacjami pedagogicznymi w procesie kształcenia oraz problematyką edukacyjnej polityki językowej.

Educator, lecturer at the Faculty of Pedagogy of Small Child of the Institute of Special Education in Warsaw, theorist and practitioner of early foreign language education. She is interested in pedagogical innovations in the learning process and the issues of language education policies.

Anna Kucharska

Adiunkt w Katedrze Akwizycji i Dydaktyki Języków Instytutu Filologii Romańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II, członek Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego oraz Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Francuskiego Prof-Europe.

Assistant Professor in the Department of Language Acquisition and Teaching at the Institute of Roman Philology of the Jan Paweł II Catholic University of Lublin, member of the Polish Society of Neo-philology and the Association of French Language Teachers Prof-Europe.

Michał Kusiak

Student astronomii na Uniwersytecie Jagiellońskim i jej popularyzator, łowca komet i planetoid. Odkrywca kilkuset planetoid i współodkrywca komety C/2015 F2 (Polonia). Za swoją działalność został uhonorowany nazwaniem jego imieniem i nazwiskiem planetoidy o numerze 376574, odkrytej przez Rafała Reszelewskiego.

He popularises astronomy and studies it at Jagiellonian University, hunter of comets and planetoids. He is an explorer of hundreds of planetoids and co-explorer of C/2015 F2 (Polonia), for his activity one of the comets discovered by Rafal Reszelewski was named after him 376574 Michalkusiak.

Andrzej Lipiński

Tłumacz językaniemieckiego, wydawca, autor. Studiował germanistykę, filozofię i prawo administracyjne w Hamburgu. Współpracuje z wydawnictwem Dobra Literatura, z miesięcznikiem "Charaktery" i innymi czasopismami. Angażuje się w upowszechnianie niemieckojęzycznej literatury popularnonaukowej z obszaru: neurobiologii, psychologii, filozofii, nauk społecznych).

German translator, editor and author. He studied German language and culture, philosophy and administrative law in Hamburg. He cooperates with a publishing house Good literature with Characters periodical as well as other magazines. He is involved in dissemination of popular science literature from German-speaking area: neurobiology, psychology, philosophy, social sciences.

Elżbieta Litwin-Sondej

Ambasador Khan Academy w Polsce, nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 1 w Warszawie, doktorantka na Wydziale Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowca Wyższej Szkole Edukacji w Sporcie, koordynator logistyczno-merytoryczny Polskiej Akademii Dzieci na Uniwersytecie Warszawskim. Interesuje się e-learningiem, edukacją muzyczną i filozofią edukacji.

Khan Academy Ambassador in Poland, teacher at Primary School No. 1 in Warsaw, PhD candidate at the Faculty of Pedagogy of the University of Warsaw, lecturer at the Academy of Education in Sport, logistics and content coordinator of the Polish Academy of Children at the University of Warsaw. Interested in e-learning, musical education and philosophy of education.

Mariusz Marczak

Adiunkt w Katedrze Dydaktyki Przekładu Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Od 18 lat kształci i doskonali nauczycieli języków obcych, jest także rzeczoznawcą ds. podręczników w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Pracował jako specjalista ds. badań i analiz w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie.

Assistant Professor at the Department of Translation Teaching of Pedagogical University of Cracow. For 18 years he has been teaching and improving skills of language teachers. He is a textbook expert at the Ministry of Education. He also worked as a research and analysis specialist at the Educational Research Institute.

Grzegorz Mazurkiewicz

Doktor habilitowany, pracuje w Zakładzie Zarządzania w Edukacji Instytutu Spraw Publicznych na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2009 r. jest koordynatorem i kierownikiem merytorycznym projektu "Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły", a od 2013 r. – kierownikiem merytorycznym projektu "Przywództwo i zarządzanie w oświacie – opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek".

Assistant professor, works in the Department of Management in Education of the Institute of Public Affairs at the Faculty of Management and Social Communication at the Jagiellonian University. Since 2009 he is the coordinator and the head of content of the project "Program of strengthening the effectiveness of the system of pedagogical supervision and quality assessment of schools" and since 2013 content director of the project "Leadership and management in education - development and implementation of the education and training system of school and institution headmasters".

Dr hab. inż. Janusz Morbitzer

Pedagog, doktor habilitowany nauk humanistycznych oraz profesor nadzwyczajny Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej na kierunku informatyka oraz. W latach 1985–2014 był wykładowcą na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Zajmuje się tematyką edukacji informatycznej i medialnej.Jest członkiem Rady ds. Informatyzacji Edukacji w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz Ośrodka Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych. W latach 2012–2014 był członkiem Komitetu Rozwoju Edukacji Narodowej Polskiej Akademii Nauk. Od marca 2015 roku pełni funkcję przewodniczącego Komisji Nauk Pedagogicznych krakowskiego oddziału PAN.

Teacher, assistant professor of humanities and associate professor of the Higher School of Business in Dąbrowa Górnicza, graduated from the University of Science and Technology majoring in computer science. In the years 1985-2014 he was a lecturer at the Pedagogical University in Cracow. He focuses on computer science and media education. He is a Member of the Informatization of Education Council in the Ministry of National Education. In 2012-2014, he was associated with the Centre for Educational Skills Development, National Education Development Committee of the Polish Academy of Sciences, hold the position of the Chairman the Pedagogical Sciences Academy of the Cracow branch of PAN.

Małgorzata Nowak

Była, wieloletnia dyrektorka Zespołu Szkół im. Ziemi Lubelskiej w Niemcach, jednej z największych wiejskich placówek oświatowych na Lubelszczyźnie. Ma doświadczenie w zarządzaniu szkołą wielokulturową. Jako publicystka oświatowa stale współpracuje z pismem „Dyrektor Szkoły”.

Former director of the complex of elementary and lower-socondary schools in Niemce, in the Lubelskie voivodeship – one of the biggest educational complexes in the rural area of this region. She has experience in managing a multicultural school. As an educational publicist she constantly cooperates with the journal "Dyrektor Szkoły".

Alicja Pacewicz

Wiceprezes Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej, autorka programów edukacyjnych, podręczników i poradników metodycznych, ekspert w dziedzinie edukacji obywatelskiej, ekonomicznej, kulturalnej, medialnej i cyfrowej, a także nowoczesnych metod nauczania i uczenia się.

Vice-President of the Center for Civic Education, author of educational programs, textbooks and methodological guides, expert of the civic education in the fields of: economic, cultural, media and digital technologies, as well as modern methods of teaching and learning.

Urszula Paprocka-Piotrowska

Profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, prorektor KUL ds. Promocji i Współpracy z Zagranicą, kierownik Katedry Akwizycji i Dydaktyki Języków na Wydziale Nauk Humanistycznych, językoznawca i psycholingwista. Pełni funkcję prezesa Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Francuskiego w Polsce PROF-EUROPE. Jest autorką publikacji naukowych z zakresu akwizycji i dydaktyki języków oraz językoznawstwa stosowanego, w tym monografii dotyczących budowania narracji w języku obcym.

Professor at the Catholic University of Lublin, vice-rector of KUL for Promotion and International Cooperation, Head of the Department of Language Acquisition and Teaching at the Faculty of Humanities, linguist and psycholinguist. He serves as president of the Association of French Language Teachers in Poland PROF-EUROPE. She is the author of scientific publications in the field of acquisition and language teaching as well as applied linguistics, including monographs on building a narrative in a foreign language.

Antoni Pełkowski

Starosta powiatu białostockiego - największego powiatu w Polsce. Od 1990 r. nieprzerwanie związany z samorządem lokalnym. Przez trzy lata był Przewodniczącym Rady Miejskiej w Wasilkowie, a przez ponad 21 lat pełnił funkcję Burmistrza Wasilkowa.

Białystok County Executive - the largest county in Poland. Since 1990 continuously involved with the local government. For three years he was chairman of the City Council in Wasilkow, and for more than 21 years acted as Mayor of Wasilkowo.

Jarosław Pytlak

Biolog, pedagog, harcmistrz. Od 1990 r. dyrektor Szkoły Podstawowej nr 24 STO w Warszawie (od 2007 r. także gimnazjum). Autor podręczników i programów nauczania, pomysłodawca wielu eksperymentów pedagogicznych, orędownik wychowawczej funkcji szkoły. Redaktor naczelny autorskiego kwartalnika pedagogiczno-społecznego "Wokół szkoły".

Biologist, teacher, scoutmaster. Since 1990 director of the STO Primary School No. 24 in Warsaw (since 2007 also lower secondary school). Author of textbooks and curricula, the originator of many pedagogical experiments, advocate of the educational function of the school. Editor-in-chief of the pedagogical and social quarterly "Around school".

Rafał Reszelewski

Jest uczniem technikum informatycznego w Świdwinie. Najmłodszy odkrywca komety SOHO na świecie i współodkrywca komety P/2014 C1 (TOTAS), za co został uhonorowany prestiżową nagrodą Edgar Wilson Award, oraz współodkrywca komety C/2015 F2 (Polonia).

Information technology student from Świdwin. The youngest in the world explorer of SOHO comet. Co-explorer of P/2014 C1 (TOTAS) comet, for which he has been awarded with Edgar Wilson Award, and co-explorer of C/2015 F2 (Polonia).

Marek Sempik

Dyrektor Gimnazjum nr 29 we Wrocławiu. W szkole wykorzystuje wiedzę z zakresu biznesu, aby być prawdziwym liderem i inicjatorem nowych pomysłów. Razem z gronem pedagogicznym opracował innowacyjny model oceny i rozwoju kadry nauczycielskiej na podstawie Obrazu Kompetencji. Stworzył pierwszą w Polsce klasę ze squashem. W ciągu czterech lat zainicjował w swojej szkole 18 innowacji pedagogicznych.

Director of the Lower Secondary School No. 29 in Wroclaw. The school uses the business knowledge to be a true leader and initiator of new ideas. Along with teaching staff he has developed an innovative model of evaluation and development of teaching staff based on Image of Competence. Created the first class with squash in Poland. In four years he initiated in his school 18 pedagogical innovations.

Arkadiusz Siwko

Tegoroczny maturzysta, w październiku rozpocznie naukę w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Stypendysta Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci, poseł na XX sesję Sejmu Dzieci i Młodzieży (od 2014 r.).

Current high school graduate, in October he will begin studies at the Inter-faculty Individual Studies in the Humanities at the Jagiellonian University. Scholar of the National Children's Fund and member of the 20. session of the Polish Parliament of Children and Youth (2014).

Maciej M. Sysło

Matematyk i informatyk, za swój największy sukces uznaje utrzymanie – wbrew powszechnym tendencjom w kraju i za granicą – odrębnych zajęć z informatyki w szkołach. Obecnie zabiega, by objąć nimi wszystkich uczniów.

Mathematician and computer scientist, as his biggest success he considers maintenance of - contrary to general trends in the country and abroad - separate computer science classes in schools. Currently he strives to include all the pupils in the program.

Agnieszka Wilczyńska

Doktor psychologii, pedagog, autorka licznych artykułów oraz książek. Jest liderem „Projektu Bohaterskiej Wyobraźni” w Polsce i wiceprezesem fundacji Zimbardo Youth Center. Od ponad 20 lat pracuje z dziećmi, młodzieżą oraz rodzicami jako terapeuta i psychoedukator, jest także dydaktykiem i naukowcem na Uniwersytecie Śląskim. Założyła i prowadzi Poradnie Psychologiczne PARTNER.

Doctor of psychology, educator, author of numerous articles and books. She is the leader "Heroic Imagination Project" in Poland and vice-president of the Zimbardo Youth Center foundation. For over 20 years she has been working with children, youth and parents as a therapist and psycho-educator, she is also an educator and researcher at the University of Silesia. She founded and manages Psychological Counseling PARTNER.

Tomasz Wojtasik

Nauczyciel dyplomowany, konsultant w Pracowni Programów Edukacyjnych Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis w Katowicach. Zajmuje się edukacją zdrowotną i promocją zdrowia, arteterapią, profilaktyką HIV/AIDS oraz edukacją seksualną. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, komunikacji interpersonalnej, procesów grupowych, sposobów radzenia sobie ze stresem oraz wypaleniem zawodowym.

Certified teacher, consultant at the Laboratory of Educational Programs of the Regional Centre for Methodical and Educational Metis in Katowice. Involved in education and promotion of health, art therapy, prevention of HIV / AIDS and sex education programmes. Provides training for teachers in the fields of: health promotion and health education, interpersonal communication, group processes, and methods coping with stress and burnout.

Teresa Zawisza-Chlebowska

Dyplomowana nauczycielka języka polskiego, autorka programów nauczania dla szkoły podstawowej i gimnazjum, licznych przewodników i artykułów metodycznych, rzeczoznawca ds. podręczników do nauki języka polskiego w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Dyrektor Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi im. Króla Władysława Jagiełły w Sochaczewie.

Certified Polish language teacher, author of many primary and secondary school textbooks, various guides and methodological articles, Ministry of Education expert in Polish language textbooks. School director at 2nd King Władysław Jagiełło Sports Lower Secondary School with Integration and Sport Classes in Sochaczew.

Marzena Żylińska

Zajmuje się metodyką i neurodydaktyką. Propaguje wprowadzenie do szkół nowej kultury edukacyjnej i twórczego wykorzystania nowych technologii. Autorka książek "Między podręcznikiem a internetem" i "Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi". Współorganizatorka "Budzącej się szkoły". Pracuje w firmie Young Digital Planet.

She deals with methodology and neuro-didactic. She promotes the introduction into schools of a new educational culture and the creative use of new technologies. The author of the books "Between a textbook and the Internet" and "Neuro-didactics. Brain-friendly teaching and learning". Co-organizer of "Waking up School". She works at Young Digital Planet.