papierfirmowyprogramopenspaceprelegencimaterialynaszaedukacjagalerie

OPEN SPACE

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OTWARTEJ PRZESTRZENI („OPEN SPACE”)

na III Kongresie Polskiej Edukacji, Katowice 29–30 sierpnia 2015 r.

 

  1. Podczas kongresu uczestnicy mogą samodzielnie zainicjować i poprowadzić debatę na zgłoszony przez siebie temat dotyczący edukacji. W tym celu zostanie wydzielona i odpowiednio oznaczona przestrzeń wyposażona w stoliki i krzesła – tzw. Open Space.
  2. Uczestnik zgłasza swoją inicjatywę w Punkcie Informacyjnym Kongresu. Po uzgodnieniu tematu debaty z osobą odpowiedzialną za organizację debat Open Space  zgłaszający otrzyma przydział miejsca i czasu oraz instrukcje dotyczące opracowania wniosków z debaty, które znajdą się na stronie dot. kongresu.
  3. Informacje o planie i tematach debat organizowanych w Open Space będą pojawiać się na bieżąco na wielkoformatowych monitorach znajdujących się na terenie Międzynarodowego Centrum Kongresowego, w którym odbywa się III kongres Polskiej Edukacji.
  4. Podczas Kongresu Organizator/Inicjator może samodzielnie informować o organizowanej przez siebie debacie. Organizator/Inicjator jest odpowiedzialny za przebieg debaty, za zachowanie porządku publicznego w przydzielonej przestrzeni oraz za zakończenie debaty w przewidzianym czasie, by przestrzeń mogła być wykorzystywana przez kolejnych uczestników.
  5. Po zakończeniu debaty organizator/inicjator powinien przekazać do Punktu Informacyjnego Kongresu jej podsumowanie przygotowane według wzoru/ instrukcji, w której podaje informacje dot. odbytej debaty i wniosków z niej płynących. Po ostatecznej redakcji tekstu informacja ta zostanie włączona do dokumentów Kongresu i pojawi się na kongresowej stronie.

 

TERMS OF USE OF OPEN SPACE

at the Third Congress of Polish Education, Katowice 29–30 August 2015

 

  1. During the congress, participants can independently initiate and moderate a debate on the subject of education submitted by them. For this purpose, the organiser will provide a dedicated space, properly marked and equipped with tables and chairs – the so-called Open Space.
  2. Participants must report their initiatives at the Congress Information Point. After the subject of the debate has been agreed with the person responsible for organising Open Space debates, the applicant will be provided with a designated place and time as well as instructions for the preparation of debate conclusions to be published on the website devoted to the congress.
  3. Information on the plan and subjects of Open Space debates will be provided on an ongoing basis on the large-format monitors located on the premises of the International Congress Centre hosting the Third Congress of Polish Education.
  4. During the Congress, the Organiser/Initiator can independently provide information on the debate organised by him/her. The Organiser/Initiator will be responsible for the course of the debate, maintaining public order in the allocated space and for finishing the debate in the designated time in order to enable other participants to use the space.
  5. Following the debate, the organiser/initiator must submit, at the Congress Information Point, a summary of the debate prepared in accordance with the template/instructions, providing information on the debate and its conclusions. After final editing, such information will be included in the Congress documents and posted on its website.


 doc podsumowanie debaty
pobierz plik