papierfirmowyprogramopenspaceprelegencimaterialynaszaedukacjagalerie

3.5 Rada szkoły uczy partnerstwa i samorządności

Moderatorzy:
Elżbieta Piotrowska-Gromniak, prezes, Stowarzyszenie Rodzice w Edukacji

Prelegenci:
dr Elżbieta Gozdowska, doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki współpracująca z Akademią Pedagogiki Specjalnej

Edward Sobański, Współtwórca i wieloletni przewodniczący, Zielonogórskie Forum Rodziców i Rad Rodziców
dr hab. Danuta Uryga, Pracownik naukowo-dydaktyczny, Akademia Pedagogiki Specjalnej
Elżbieta Tołwińska-Królikowska, prezes, Federacja Inicjatyw Oświatowych

pdf prezentacja Elżbiety Gozdowskiej
[pdf - 0,2MB]
pdf prezentacja Edwarda Sobańskiego
[pdf - 1,4MB]
pdf prezentacja Danuty Urygi
[pdf - 0,4MB]

Znakomitą platformą do współpracy całej społeczności szkolnej jest rada szkoły, dająca rodzicom, nauczycielom i uczniom przestrzeń do dialogu i współdziałania. Warto też budować partnerstwa lokalne, w których szkoła stanie się centrum integracji lokalnej społeczności. Jak tego dokonać?

Postulaty wspólne:  

 • Nowe ulokowanie w „ustroju” szkoły: rada szkoły powinna mieć jasny cel istnienia i wyraźnie określone miejsce w stosunku do pozostałych organów, w tym – dyrektora.
 • Upowszechnienie wiedzy o uprawnieniach rad, zwłaszcza w środowiskach rodzicielskich i uczniowskich: niedopuszczalne jest manipulowanie treścią regulaminów w sposób, który ogranicza rolę rady szkoły.
 • Wzmocnienie pozycji uczniów: rada szkoły powinna stanowić przestrzeń współpracy włączającą dzieci i młodzież, jako równorzędne podmioty w społeczności szkolnej.
 • Wzmocnienie kompetencyjne: rada szkoły powinna mieć kompetencje istotne dla życia szkoły, wywierający faktyczny wpływ na jej zarządzanie i rozłączne w stosunku do innych jej organów.
 • Pozaszkolne funkcje rady szkoły: rady szkoły powinny stanowić podstawę tworzenia samorządowych rad oświatowych.
 • Zmiana myślenia o szkole: z takiego, „które wychowaniem nazywa pewną technologię urabiania osobowości – do myślenia o wychowaniu jako pewnym rodzaju współżycia między ludźmi dorosłymi i niedorosłymi” (Julian Radziewicz, 1989).
 • Oparcie procesu tworzenia rady oświatowej na fundamencie inicjatywy mieszkańców.
 • Zobligowanie organu stanowiącego j.s.t. do powołania rady oświatowej.
 • Utworzenie rady nieobligatoryjne.
 • Rezygnacja z silnego powiązania rady oświatowej z organem stanowiącym j.s.t. poprzez zmianę zapisu ustawowego np. „działa na rzecz oświaty na terenie j.s.t.”.
 • Ustawowe uregulowanie składu rady oświatowej.
 • Zapewnienie uczestnictwa w radzie środowisk zaangażowanych w sprawy edukacji – przedstawicieli rad szkół i placówek, organizacji pozarządowych o edukacyjnym profilu, organizacji pracodawców, instytucji naukowych, itp.
 • Zagwarantowanie uczestnictwa w radzie oświatowej reprezentantów rad szkół.
 • Demokratyczny tryb wyłaniania kandydatów do rady oświatowej.
 • Rada oświatowa powinna posiadać prawo uchwalania i zmian własnego regulaminu.
 • Nadanie opiniom rady wiążącego charakteru.
 • Wyposażenie rady w prawo do występowania z wnioskami do organów samorządu, Krajowej Rady Oświatowej i kuratora oświaty.
 • Rozważenie możliwości wzmocnienia pozycji rady poprzez przyznanie jej większych kompetencji decyzyjnych i kontrolnych, np. delegowanie przedstawicieli rad oświatowych do komisji konkursowych na stanowiska kierownicze w oświacie.
 • Traktowanie Rady Rodziców podmiotowo i zgoda na większą demokrację.
 • Obecność Rady Rodziców na posiedzeniach Rad Pedagogicznych.
 • Wsparcie MEN dla ruchu Rodziców.
 • Wsparcie systemowe przez organizacje pozarządowe (niezależne od władz lokalnych).
 • Szkolenia z zakresu  uczenia demokracji, pokazywanie okazji kiedy może się ona budować.
 • Animowanie spotkań uczniów, rodziców i nauczycieli.
 • Edukacja ekonomiczna społeczeństwa z zakresu finansów szkoły.
 • Użyczanie budynków przez samorządy lokalne na prowadzenie działalności przez szkoły.
 • Wprowadzenie do Rad Szkół przedstawicieli środowiska lokalnego.
 • Uchwalenie w porozumieniu Rodziców z radą pedagogiczną programu wychowawczego szkoły opartego na wspólnym dla środowiska szkolnego systemie wartości.
 • Ograniczenie przez Rodziców (uniemożliwienie) wstępu na teren szkoły organizacji na których ideologię, programy, rodzice się nie godzą.
 • Dokonywanie  przez rodziców wyboru firmy ubezpieczeniowej i ewentualnego wspólnego ubezpieczenia z nauczycielami.
 • Dokonywanie przez rodziców oceny pracy nauczyciela i dyrektora szkoły.
 • Reprezentowanie przez rodziców interesów szkoły w kontaktach z samorządem terytorialnym (organem prowadzącym).
 • Postulat kontynuowania debaty i wypracowania zmian w prawie oświatowym.

wnioski  rozbieżne: brak